§ 1
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: “Regulamin”) został udostępniony przez ACRO Spółki Akcyjne z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka nr 56/20, 00-695 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000812332, NIP: 7010953343, REGON: 384799221, o kapitale zakładowym wynoszącym 300.000,00 złotych (dalej: “Wynajmujący”).

2.          Kontakt z Wynajmującym możliwy jest za pośrednictwem:

1)             numeru telefonu: +48 536 133 123 (koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów);

2)             adresu e-mail: contact@acro.bike;

3)             punktu obsługi klienta: ul. Rydygiera nr 8, bud 18 01-793 Warszawa.

3. Regulamin określa szczegółowe zasady i warunki umów najmu zawieranych w ramach usług świadczonych przez Wynajmującego.3. Regulamin stanowi integralną część umowy najmu. W przypadku niezgodności treści Regulaminu z treścią umowy najmu zastosowanie znajdują postanowienia umowy.

§ 2
Zawarcie umowy najmu.

1. Umowa najmu może zostać zawarta pomiędzy Wynajmującym, a najemcą będącym osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną (dalej: “Najemca”).

2.          Najemcą może zostać:

1)             osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

a)             ukończyła 18 rok życia lub ukończyła 13 lecz nie ukończyła 18 roku życia i przed zawarciem umowy najmu doręczyła Wynajmującemu pisemną zgodę przynajmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego na zawarcie tej umowy, oświadczenie o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu prawidłowego wykonania wspomnianej umowy oraz dokument stwierdzający posiadanie uprawnień do kierowania rowerem.

b)             przedstawiła Wynajmującemu ważny dowód osobisty lub paszport;

c)             została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jeżeli umowa najmu zostanie zawarta w ramach działalności gospodarczej Najemcy.

2)             osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną i posiadająca zdolność prawną, reprezentowana przez osobę, która:

a)             przedstawi wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający jej uprawnienie do reprezentacji, lub

b)             przedstawi wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i pełnomocnictwo uprawniające ją do zawarcia umowy najmu, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

3. Umowa najmu może zostać zawarta na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, zgodnie z wyborem Najemcy.4. Do zawarcia umowy najmu dochodzi w trakcie wizyty Najemcy w punkcie obsługi klienta prowadzonym przez Wynajmującego lub w innym miejscu wskazanym przez Najemcę w procesie rezerwacji. Zawarcie umowy najmu może zostać poprzedzone rezerwacją dokonaną za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Wynajmującego na stronie internetowej https://member.acro.bike/zamowienie (dalej: “Serwis”).5. Wynajmujący udostępnia Najemcy możliwość rezerwacji przedmiotu umowy najmu za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie Serwisu. Dokonanie rezerwacji nie jest równoznaczne z zawarciem umowy najmu.

6.          W trakcie procesu rezerwacji roweru za pośrednictwem Serwisu oraz w przypadku zawarcia umowy najmu w punkcie obsługi klienta Wynajmującego konieczne jest podanie następujących danych Najemcy:

1)             imię i nazwisko bądź firma;

2)             adres zamieszkania lub siedziby i dane kontaktowe (miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu i lokalu, adres e-mail, numer telefonu komórkowego);

3)             numer PESEL bądź numer KRS;

4)             seria i numer dowodu osobistego w przypadku gdy Najemcą jest osoba fizyczna;

5)             numer NIP – jeżeli umowa najmu zostanie zawarta w ramach działalności gospodarczej Najemcy;

6)             w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayU – dane niezbędne do realizacji procesu płatności.

7. Przez rezerwację dokonaną za pośrednictwem Serwisu Najemca składa Wynajmującemu ofertę zawarcia umowy najmu o parametrach wybranych przez Najemcę. Zaniechanie podania danych wskazanych w ustępie poprzedzającym uniemożliwia dokonanie rezerwacji.

8. Wynajmujący potwierdzi otrzymanie rezerwacji poprzez przesłanie na wskazany przez Najemcę adres e- mail szczegółów dokonanej rezerwacji. Potwierdzenie otrzymania rezerwacji stanowi oświadczenie Wynajmującego o przyjęciu oferty Najemcy.9.      W przypadku skorzystania przez Najemcę z możliwości rezerwacji za pośrednictwem Serwisu umowa najmu zostaje zawarta na warunkach określonych w dokonanej rezerwacji i Regulaminie.10. W przypadku zawarcia umowy najmu w trakcie wizyty Najemcy w punkcie obsługi klienta prowadzonym przez Wynajmującego, umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w umowie najmu i Regulaminie.11. W każdym z przypadków określonych w § 2 ust. 9 i 10 Regulaminu do zawarcia umowy najmu dochodzi po jej podpisaniu przez Najemcę i Wynajmującego. Przed podpisaniem umowy najmu Najemca umożliwia weryfikację swoich danych poprzez okazanie dokumentów wskazanych w § 2 ust. 2 Regulaminu.12. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej lub dokumentowej również przy wykorzystaniu urządzenia elektronicznego umożliwiającego złożenie własnoręcznego podpisu na elektronicznej wersji umowy najmu, która zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Najemcę.13. W razie wątpliwości umowę najmu poczytuje się za zawartą w miejscu siedziby Wynajmującego.

§ 3
Odbiór przedmiotu najmu

1. Odbiór przedmiotu najmu nastąpi w biurze obsługi klienta Wynajmującego lub miejscu wskazanym przez Najemcę w procesie rezerwacji. Odbiór przedmiotu najmu nastąpi bezpośrednio po zawarciu umowy najmu lub w terminie wskazanym przez Wynajmującego w potwierdzeniu rezerwacji przesyłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. W chwili wydania przedmiotu najmu Wynajmujący i Najemca podpiszą protokół odbioru. Odbiór przedmiotu umowy najmu bez zastrzeżeń wniesionych do protokołu stanowi potwierdzenie, że przedmiot ten został wydany Najemcy w stanie dobrym i przydatnym do umówionego użytku.3. W chwili odbioru przedmiotu najmu wszelkie ryzyka związane z jego używaniem przechodzą na Najemcę, w tym pełna odpowiedzialność za uszkodzenie lub zmniejszenie wartości tego przedmiotu, oprócz zmniejszenia wartości powstałego wskutek zużycia wynikającego z normalnego użytkowania przedmiotu najmu.

4. Jeżeli przedmiot umowy najmu nie zostanie odebrany przez Najemcę w wyznaczonym terminie na skutek okoliczności, za które Najemca ponosi odpowiedzialność, terminy płatności i wysokość wynagrodzenia pozostają niezmienione.5. Jeżeli Najemca nie dokona odbioru przedmiotu najmu w miejscu i czasie określonym przez Wynajmującego lub nie podpisze protokołu odbioru, Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym.

§ 4
Obowiązki Najemcy

1. Najemca jest zobowiązany do terminowej zapłaty na rzecz Wynajmującego całości czynszu najmu w sposób ustalony w trakcie procesu rezerwacji lub zawierania umowy najmu w punkcie obsługi klienta Wynajmującego.

2. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, instrukcjami producenta lub gwaranta i utrzymywać go w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu wynikającemu z normalnej eksploatacji. Najemca nie będzie używał przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, w szczególności do uprawiania sportów ekstremalnych i wyczynowych.

2.      O ile strony umowy najmu nie postanowią inaczej w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności, Najemca będzie używał i przechowywał przedmiot umowy na terenie Polski, zgodnie z zakresem jego ubezpieczenia.

4. Najemca nie będzie oddawał przedmiotu najmu do używania innym użytkownikom niż wskazani przez Najemcę w trakcie procesu rezerwacji lub zawierania umowy w punkcie obsługi klienta Wynajmującego. Najemca może zostać upoważniony przez Wynajmującego do oddawania przedmiotu najmu do używania nieograniczonej i niesprecyzowanej grupie użytkowników. Powyższe upoważnienie powinno zostać dokonane w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.

5.      Najemca nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian, przeróbek lub udoskonaleń przedmiotu umowy najmu, ani usuwał bądź odłączał jakichkolwiek jego części.

6. W przypadku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu najmu z winy leżącej po stronie Najemcy i odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu wartości przedmiotu umowy najmu z chwili wystąpienia szkody bądź kosztów naprawy w przypadku jego uszkodzenia. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym Najemca, który zawarł umowę najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązany jest również do zwrotu na rzecz Wynajmującego kosztów ubezpieczenia poniesionych przez Wynajmującego.7.      Najemca zobowiązuje się do stosowania właściwego zabezpieczenia przeciwkradzieżowego przedmiotu umowy najmu w zakresie wymaganym przez warunki ubezpieczenia.8.      Najemca zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Wynajmującym i ubezpieczycielem w trakcie likwidacji ewentualnej szkody w przedmiocie najmu lub związanej z jego użytkowaniem.9. Najemca zobowiązuje się do terminowego zwrotu przedmiotu umowy najmu w miejscu i czasie określonym we wspomnianej umowie, z zastrzeżeniem postanowień § 8 Regulaminu, które dotyczą wykupu przedmiotu najmu przez Najemcę

§ 5
Obowiązki Wynajmującego

1. Wynajmujący jest zobowiązany do wydania Najemcy przedmiotu najmu w stanie umożliwiającym korzystanie z tego przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeżeli Najemcą jest konsument a przedmiot umowy najmu ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad.

2.      Wynajmujący jest zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu najmu od ryzyka kradzieży.3. Wynajmujący jest zobowiązany do wymiany przedmiotu najmu, który znalazł się w stanie uniemożliwiającym korzystanie z tego przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem nie z winy Najemcy, na czas jego naprawy, w terminie 24 godzin od otrzymania zgłoszenia dokonanego przez Najemcę. Przedmiot najmu wskazany w zdaniu poprzedzającym zostanie wymieniony na przedmiot wolny od wad, a Wynajmujący dołoży starań, aby przedmiot zastępczy był tej samej klasy co przedmiot umowy najmu.4. Wynajmujący może zwolnić się z zobowiązania wskazanego w ust. 3 powyżej jeśli usunie przyczynę uniemożliwiającą korzystanie z przedmiotu najmu na własny koszt i w miejscu zamieszkania bądź siedziby Najemcy.

§ 6
Wynagrodzenie

1. Za możliwość używania przedmiotu umowy najmu Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu wynagrodzenie pieniężne. Wynagrodzenie jest płatne z góry w wysokości określonej w umowie najmu.

Wysokość wynagrodzenia wskazana w umowie najmu stanowi całkowitą kwotę wynagrodzenia należną z tytułu umowy najmu.2. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Jeżeli strony umowy najmu nie postanowiły inaczej, zapłata pierwszego miesięcznego wynagrodzenia powinna zostać zainicjowana w dniu zawarcia umowy. Pierwszą płatność uważa się za dokonaną w terminie jeżeli konto Wynajmującego zostanie uznane odpowiednią kwotą w terminie 48 godzin od zawarcia umowy. Kolejne miesięczne płatności uważa się za dokonane w terminie jeżeli konto Wynajmującego zostanie uznane odpowiednią kwotą do końca dnia odpowiadającego datą chwili zawarcia umowy

3. Zapłata wynagrodzenia może nastąpić:

1)             przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wynajmującego. W takim przypadku Najemca zobowiązuje się oznaczyć dowód wpłaty numerem umowy najmu;

2)             poprzez jednorazowe lub okresowe obciążenie konta Najemcy w serwisie PayU. Najemca jest zobowiązany do utrzymywania salda rachunku PayPal w wysokości umożliwiającej terminową płatność.

4. Jeżeli zapłata wynagrodzenia ma następować okresowo, czynsz najmu jest należny również wówczas, gdy przedmiot umowy najmu, niezależnie od przyczyny, nie jest używany przez Najemcę.5. Jeżeli Najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu za co najmniej jeden pełen okres płatności, Wynajmujący wyznaczy Najemcy dodatkowy, 14 dniowy termin do zapłaty zaległości. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym. Wynajmujący zawiadomi Najemcę o wyznaczeniu dodatkowego terminu płatności wykorzystując do tego, wybrane według własnego uznania, dane kontaktowe Najemcy, które zostały wskazane w § 2 ust. 5 pkt 2 Regulaminu i przekazane Wynajmującemu.

§ 7
Ubezpieczenie przedmiotu umowy najmu

1. Przedmiot umowy najmu podlega ubezpieczeniu od ryzyka kradzieży. Ubezpieczenie przedmiotu najmu należy do zobowiązań Wynajmującego.

2.      W zakresie warunków ubezpieczenia oraz procesu likwidacji szkody Najemca zobowiązuje się do spełnienia wszystkich wymagań ubezpieczyciela i Wynajmującego.

3.      Najemca zobowiązuje się do stosowania zabezpieczeń uniemożliwiających kradzież przedmiotu umowy najmu w zakresie wymaganym przez ubezpieczyciela.4. W przypadku wystąpienia szkody Najemca zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie ubezpieczyciela oraz Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków mających na celu wyegzekwowanie odszkodowania od ubezpieczyciela.5. Jeżeli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z powodu niedotrzymania przez Najemcę warunków ubezpieczenia, Najemca zapłaci Wynajmującemu, na jego pisemne wezwanie oraz we wskazanych w wezwaniu terminie i kwocie, odszkodowanie równe wartości przedmiotu umowy najmu w chwili wystąpienia szkody. Po zapłacie wyżej wskazanej ceny Wynajmujący przeniesie na Najemcę wszelkie prawa do dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela. W takim przypadku Najemcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Wynajmującego.

§ 8

Zakończenie umowy najmu

1.          Zakończenie umowy najmu następuje, w zależności od sytuacji:

1)             z upływem okresu na jaki została zawarta;

2)             z upływem okresu jej wypowiedzenia;

3)             ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w § 3 ust. 5 i § 6 ust 5, § 11 ust. 6 oraz § 12 ust. 2 Regulaminu.

2. W przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony Najemca i Wykonawca mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.3. Jeżeli kolejny okres rozliczeniowy, określony w § 6 ust. 2 Regulaminu, rozpocznie się w trakcie trwania okresu wypowiedzenia, Najemca zobowiązany jest do zapłaty za korzystanie z przedmiotu umowy najmu do końca okresu wypowiedzenia i proporcjonalnie do jego długości.4. Jeżeli umowa najmu dobiegnie końca wskutek jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, Wynajmujący będzie uprawniony do zatrzymania tytułem odszkodowania za utracone korzyści kwot, które zostały zapłacone przez Najemcę do momentu rozwiązania umowy.

5.      W przypadku zakończenia umowy najmu wraz z upływem okresu na jaki została zawarta bądź z upływem okresu jej wypowiedzenia, Najemcy, pod warunkiem uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Wynajmującego, przysługuje prawo do nabycia przedmiotu umowy najmu po cenie określonej w tej umowie.

6. W celu skorzystania z uprawnienia wskazanego w ustępie poprzedzającym Najemca zobowiązany jest do złożenia wniosku o nabycie przedmiotu najmu. Wyżej wskazany wniosek powinien zostać złożony nie później niż na 7 dni roboczych przed upływem jednego z okresów wskazanych w ustępie poprzedzającym, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Realizacja prawa do nabycia przedmiotu umowy najmu nastąpi poprzez zawarcie odrębnej umowy sprzedaży.

7.      W przypadku wykonania przez Najemcę prawa nabycia przedmiotu umowy najmu, przedmiot ten pozostaje własnością Wynajmującego do dnia uznania jego rachunku bankowego kwotą ceny sprzedaży.

8. W przypadku wygaśnięcia umowy najmu lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron, Nabywca, który nie skorzystał z prawa nabycia przedmiotu umowy najmu, zobowiązany jest do jego zwrotu w stanie niepogorszonym oraz w czasie i miejscu w niej wskazanych.

9.      Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie przedmiotu umowy najmu będące następstwem jego prawidłowego użytkowania.

10. Zwrot przedmiotu umowy najmu zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez Najemcę i Wynajmującego. Każdej ze stron umowy najmu przysługuje prawo wnoszenia uwag do protokołu zwrotu przedmiotu umowy najmu. Odmowa podpisania protokołu zwrotu przedmiotu umowy najmu przez Najemcę oznacza akceptację jego treści.

§ 9
Odstąpienie od umowy najmu

1. Najemca będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy kodeks cywilny, który zawarł umowę najmu na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Wynajmującego, może odstąpić od umowy najmu bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od jej zawarcia. Powyższy termin zostaje zachowany jeżeli Najemca wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy najmu przed jego upływem.

2. Odstąpienie od umowy najmu następuje poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy najmu na adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy Wynajmującego, które zostały wskazane w § 1 ust. 2 Regulaminu. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta.

3.      W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy najmu, umowę uważa się za niezawartą, a każda ze stron umowy najmu ma obowiązek zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała na mocy tej umowy. Najemca ma obowiązek zwrócić przedmiot umowy najmu Wynajmującemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Wynajmującego nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Najemca odstąpił od umowy. Wynajmujący może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Najemcy do chwili otrzymania przedmiotu umowy najmu z powrotem lub dostarczenia przez Najemcę dowodu jej odesłania. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Najemca, chyba że wyraźnie wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Decydując się na odesłanie przedmiotu umowy najmu Najemca czyni to na własny koszt i ryzyko.4. Do zwrotu przedmiotu umowy najmu w przypadku odstąpienia od umowy znajdują zastosowanie postanowienia § 8 ust. 11 Regulaminu. Jeżeli Najemca zdecydował się na odesłanie przedmiotu umowy najmu i nie będzie obecny przy jego dostarczeniu do Wynajmującego, przyjmuje się, że Najemca akceptuje treść protokołu zwrotu przedmiotu umowy najmu, który zostanie sporządzony przez Wynajmującego.

§ 10
Reklamacje

1. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń Najemcy do usług świadczonych przez Wynajmującego, Najemcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2.      Najemca zobowiązany jest do złożenia reklamacji w terminie 3 dni od daty zdarzenia będącego powodem reklamacji.

3.      Reklamacja może zostać złożona na adres poczty elektronicznej bądź adres pocztowy Wynajmującego,

które zostały wskazane w § 1 ust. 2 Regulaminu, jak również osobiście w siedzibie Wynajmującego.

4.          Jeżeli dane lub informacje podane w reklamacji uniemożliwiają jej rozpatrzenie i wymagają uzupełnienia Wynajmujący zwróci się do Najemcy, przed rozpatrzeniem reklamacji, o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:

1)             dane pozwalające na identyfikację Najemcy (imię i nazwisko, adres, firmę, numer PESEL bądź numer KRS);

2)             oznaczenie umowy, z którą związane jest zastrzeżenie Najemcy;

3)             wskazanie zastrzeżenia do usługi świadczonej przez Wynajmującego;

4)             wyraźne określenie oczekiwań Najemcy względem Wynajmującego.

2. Wynajmujący rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi Najemcy w terminie 30 dni od jej otrzymania bądź uzupełnienia. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, termin do jej rozpatrzenia zaczyna biec od dnia doręczenia Wynajmującemu wymaganych informacji lub wyjaśnień. Odpowiedź Wynajmującego zostanie przekazana w formie papierowej przesłanej na adres pocztowy najemcy i na adres poczty elektronicznej Najemcy, które zostały podane przy zawieraniu umowy najmu.

5. Wynajmujący przystąpi do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po jej wpłynięciu. Rozpatrywanie reklamacji polega na rozpoznaniu i ocenie zastrzeżeń Najemcy oraz ocenie zasadności roszczeń z nimi związanych, podjęciu działań niezbędnych do usunięcia ewentualnych nieprawidłowości lub udzieleniu wyczerpującej, merytorycznej odpowiedzi na reklamację.

6.      Najemcy przysługuje prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Wynajmującego. Wynajmujący rozpatrzy odwołanie w terminie 14 dni od jego wpłynięcia.

7.      W przypadku złożenia reklamacji Najemca nie jest zwolniony z obowiązku terminowego wykonywania zobowiązań wobec Wynajmującego.

§ 11
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umowy najmu jest ACRO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 56/20, 00-695 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000812332 (dalej również jako: “Administrator”).

1. Administrator przetwarza dane osobowe Najemcy w celu realizacji umowy najmu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “RODO”).

3. Dane osobowe Najemcy mogą być udostępniane innym podmiotom należącym do kategorii ubezpieczycieli, którzy w zakresie przekazanych danych osobowych będą odrębnymi administratorami danych osobowych.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do umożliwienia dochodzenia ewentualnych roszczeń Wynajmującego, tj. przez lat 6, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata, od zakończenia umowy najmu.

5. Najemcy przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Najemcy, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wyżej wskazanych danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

6. Jeżeli Najemca skorzysta z prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, sprzeciw ten spowoduje rozwiązanie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym z winy leżącej po stronie Najemcy.7. Jeżeli Wynajmujący dopuszcza się przetwarzania danych osobowych Najemcy w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, Najemcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.8. Podanie danych osobowych przez Najemcę jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy najmu.9. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych Najemcy w procesach automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Zmiana warunków umowy najmu wymaga zachowania formy w jakiej umowa najmu została zawarta pod rygorem nieważności.

2. W przypadku wprowadzenia uregulowań prawnych wymagających zmian w umowie najmu, Najemca zobowiązany jest do podpisania aneksu przedstawionego przez Wynajmującego. W przypadku niepodpisania aneksu w terminie wskazanym przez Wynajmującego, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym z winy Najemcy.3.      Najemca prowadzący działalność gospodarczą upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez swojego podpisu i zobowiązuje się je przyjmować.4. W przypadku Najemcy, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy kodeks cywilny, wszelkie spory wynikające z umowy najmu będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.5.      Umowa najmu zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Najemcy i Wynajmującego.